โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2565

Posted by:

  • วันที่ 11 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ได้จัดฝึกอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและสะเต็มศึกษา ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 11- 12 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมี พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายสรอรรถ คุโน รองปลัดเทศบาล นายปิยพงษ์ กันยาสนธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

0

Add a Comment


Captcha loading...