สมาชิกสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง

Posted by:

นายแสนเทียน อินยาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เขต1 นายแจ้ง ศรีหนองพอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เขต1 นายทองดี นามวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เขต2 และนางวาสิษฐี ภูวานคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เขต2 ขอเสนอญัตติขอให้สมาชิกสภาเทศบามตำบลหนองบัวพ้นจากตำแหน่ง ราย นายชาติชาย มุดดาม่วง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เขต1 เนื่องจากมีความประพฤติในมางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อสภาเทศบาลตำบลหนองบัว
กล่าวคือ นายชาติชาย  มุดดาม่วง ได้ถูกพนักงานอัยการศาลแขวงอุดรธานีฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแขวงอุดรธานี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ความอาญา คดีหมายเลขดำที่ อ.3717/2558 โดยกล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลากลางคืนหลังเที่ยง  นายชาติชาย มุกดาม่วง ได้ับขี่รถยนต์ ไปตามถนนสาธารณะ จ.อุดรธานี ขณะเมาสุรา ซึ่งได้ตรวจวัดลมหายใจด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจโดยวิธีเป่าลมหายใจ ได้ปริมาณแอลกอฮอล์ 131 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น อันเป็นปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฏหมาย เหตุเกิดที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และศาลแขวงอุดรธานีพิพากษาว่านายชาติชาย มุดดาม่วง กระทำผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43(2),160 ตรี วรรคหนึ่ง รับสารภาพลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน และปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29,30
นโยบายและมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยดำเนินการทั้งการป้องกันควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสียหายทั้งต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งเกิดจากการเมาแล้วขับ สมาชิกสภาเทศบาลถือเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาล ค้องเคารพกฎหมาย ถือปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับประชาชนทั่วไป นายชาติชาย มุกดาม่วง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เขต1 พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 19(7) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่13)พ.ศ.2552)

0

Add a Comment