โครงการจักเก็บภาษีนอกเวลาราชการประจำปี 2558

Posted by:

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการโครงการจักเก็บภาษีนอกเวลาราการประจำปี 2558 โดยในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ผ่านมาได้ออกให้บริการในชุมชนพรสวรรค์ และชุมชนโนนขมิ้น

20151124121334

และในลำดับต่อไปจะออกให้บริการในชุมชนพีเคธานี3 ชุมชนนาทราย1 ชุมชนนาทราย2 ชุมชนค่ายเสนีย์1 ชุมชนค่ายเสนีย์2 ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ1 ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ(กฝ.4) เป็นลำดับต่อไป

20151124121711

0

Add a Comment