ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าในโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส สอบราคาจ้างเลขที่ 1/2559 ลว. 16 ต.ค. 58

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังนี้.-
1.โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส โดยติดตั้งตามรายละเอียดดังนี้
1.1 ติดตั้งหม้อแปลงขนาดไม่น้อยกว่า 250 เควีเอ. ไม่น้อยกว่า 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง ไม่น้อยกว่า 22,000 – 400/230 โวลต์ แบบแขวนบนเสาเดี่ยว ตามมาตรฐาน
1.2 ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระบบ 3 เฟส 22 เควี. ระยะทาง 10 เมตร
1.3 ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 80 เมตร
1.4 ติดตั้งมเตอร์ TOU.MANUAL RESET ระบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลท์ ขนาด 5 แอมป์ ประกอบ ซีทีแรงต่ำ 400/5 แอมป์ โดยเบิกอุปกรณ์ติดตั้งตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1.5 ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งไฟฟ้า
1.6 งานตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้า
งบประมาณ ตั้งไว้ 755,900.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 645,401.35.- บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยหนึ่งบาทสามสิบห้าสตางค์)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ขายราคาชุดละ 500.- บาท สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
088 – 5640299, 042 – 932195 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :
0

Add a Comment


four × 1 =

Captcha loading...