ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสนามฟุตซอล ชุมชนหนองขาม สอบราคาจ้างเลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี    มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสนามฟุตซอล ชุมชนหนองขาม  ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  จำนวน  1  โครงการ  ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,196 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย   ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่  ช.65/2558  วงเงินตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ 674,000.- บาท
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้  มีสูตรคำนวณเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรดังนี้
1.ประเภทงานก่อสร้าง เป็น งานอาคาร
2.สูตรและวิธีการคำนวณในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลดตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ใช้ สูตรงานอาคาร 1 สูตร ดังนี้
                   ใช้สูตร K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  674,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาใน
ราคาชุดละ 500.- บาท ณ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)   ชั้น 2    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว    อำเภอเมือง    จังหวัดอุดรธานี    ในวันที่  21  ตุลาคม  2558 ถึงวันที่  4  พฤศจิกายน      2558  และดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  042–932195 , 088 – 5640299   ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารแนบ :
0

Add a Comment


fifteen − six =

Captcha loading...