ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยทุ่งหนองไฮ ชุมชนหนองใส 2 สอบราคาจ้างเลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี   มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งหนองไฮ ชุมชนหนองไฮ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  รวมจำนวน  1  โครงการ  รายละเอียดดังนี้.-
                       1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งหนองไฮ ชุมชนหนองใส 2 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 418 เมตร  โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก. ชั้น 3) จำนวน  370  ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน  38  บ่อ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี กว้าง  1.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  368  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.77/2558 งบประมาณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตั้งไว้ 1,334,000.- บาท
คณะกรรมการการกำหนดราคากลางส่งสูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่  20  ตุลาคม  2558 ดังนี้
                             1.หมวดที่ 3 งานทาง
                                      ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 ct/co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 st/so
             รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  1,238,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)   ชั้น 2    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว    อำเภอเมือง    จังหวัดอุดรธานี    ในวันที่  21  ตุลาคม  2558 ถึงวันที่   4  พฤศจิกายน 2558 และดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  042–932195 , 088 – 5640299   ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :
0

Add a Comment


seventeen + six =

Captcha loading...