ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยร่วมมิตร 3/1 สอบราคาจ้างแลขที่ 4/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี   มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยร่วมมิตร 3/1  ชุมชนค่ายเสนีย์ฯ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  รวมจำนวน  1  โครงการ  รายละเอียดดังนี้.-
                       1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมมิตร 3/1 ชุมชนค่ายเสนีย์ฯ 2 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 159.00 เมตร  โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 141 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 15 บ่อ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี กว้าง  0.95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  1.40 เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 636 ตาราเมตร  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.95/2558 งบประมาณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตั้งไว้ 734,000.- บาท
คณะกรรมการการกำหนดราคากลางส่งสูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่  20  ตุลาคม  2558 ดังนี้
                             1.หมวดที่ 3 งานทาง
                                      ข้อ 3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 ct/co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
                                      ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 ct/co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So
รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  689,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)   ชั้น 2    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว    อำเภอเมือง    จังหวัดอุดรธานี    ในวันที่  21  ตุลาคม  2558 ถึงวันที่   4  พฤศจิกายน 2558 และดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  042–932195 , 088 – 5640299   ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :
0

Add a Comment


10 + 2 =

Captcha loading...