ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับชุมชนอุดรแลนด์ ศรีสุราษฎร์ มั่งคั่ง สอบราคาซื้อเลขที่ 1/2559 ลว. 6 พฤศจิกายน 2558

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว    อำเภอเมือง    จังหวัดอุดรธานี    จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง   สำหรับติดตั้งภายในชุมชนอุดรแลนด์, ชุมชนศรีสุราษฎร์, ชุมชนมั่งคั่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้.-
วัตถุประสงค์ความต้องการ
                   1.  อุปกรณ์นั่งดันตัวด้วยขาลดหน้าท้อง  ขนาดกว้าง  ยาว  สูง  ไม่น้อยกว่า  50x80x95 Cm
                   2.  อุปกรณ์บริหาร ออกกำลังขา และข้อเข่า ขนาดกว้าง ยาว สูง ไม่น้อยกว่า 55x100x55 Cm
                   3.  อุปกรณ์บริหารออกกำลังกายแขน  ไหล่และหน้าอก  ขนาดกว้าง  ยาว  สูง  ไม่น้อยกว่า 90x100x120 Cm  
4.   จักรยานนั่งปั่นออกกำลังขา  ขนาดกว้าง  ยาว  สูง   ไม่น้อยกว่า   50x85x100  Cm
5.   อุปกรณ์นวดหลัง ออกกำลังแขน แบบนั่ง  ขนาดกว้าง  ยาว  สูง   ไม่น้อยกว่า  60x88x50  Cm
                  6.  เครื่องบิดเอว 2 สถานี  ขนาดกว้าง  ยาว  สูง  ไม่น้อยกว่า   60x140x95   Cm
                   7.  อุปกรณ์บริหารแบบสลับไหล่และขา   ขนาดกว้าง  ยาว  สูง   ไม่น้อยกว่า  50x50x80  Cm
                   8.   อุปกรณ์ออกกำลังขาจักรยานแนวนอน  ขนาดกว้าง  ยาว  สูง  ไม่น้อยกว่า  50x85x100  Cm
                   9.   อุปกรณ์กรรเชียงบกแบบดันตัวด้วยขา (คู่)  ขนาดกว้าง  ยาว  สูง  ไม่น้อยกว่า  60x88x50  Cm
                   10.  อุปกรณ์บริหารหลัง ไหล่ ขา แบบเบาะยก  ขนาดกว้าง ยาว สูง ไม่น้อยกว่า  50x80x60 Cm
                   11.  อุปกรณ์เสริมกล้ามเนื้ออก และไหล่  ขนาดกว้าง ยาว สูง ไม่น้อยกว่า 100x105x120 Cm
                   12.  อุปกรณ์เดินสลับแขน ขา แนวราบ  ขนาดกว้าง  ยาว  สูง  ไม่น้อยกว่า  60x80x110  Cm
                   13.  อุปกรณ์ออกกำลังแขนแบบดึงตัวบริหารไหล่และแขน  ขนาดกว้าง ยาว สูง ไม่น้อยกว่า  50x80x50 Cm   
14.  อุปกรณ์บริหารไหล่และขาแบบสลับเท้า  ขนาดกว้าง  ยาว  สูง  ไม่น้อยกว่า  60x80x110  Cm
                   15.  อุปกรณ์เดินอากาศไร้แรงกระแทก  ขนาดกว้าง  ยาว  สูง  ไม่น้อยกว่า  50x100x100  Cm
16.  อุปกรณ์บริหารขาและข้อสะโพกแบบเหวี่ยงตัว  ขนาดกว้าง  ยาว  สูง  ไม่น้อยกว่า
                   17.  อุปกรณ์บริหารแก้ปวดเข่า   ขนาดกว้าง  ยาว  สูง  ไม่น้อยกว่า  55x100x55  Cm

จำนวน  17  รายการ รวมทั้งสิ้น  50  ชุด  พร้อมติดตั้ง
ราคากลาง  1,998,000.-  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง  (งานพัสดุและทรัพย์สิน)  ชั้น  2  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีในวันที่  6  พฤศจิกายน  2558  ถึงวันที่  19  พฤศจิกายน  2558  และดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   042-932191-3 ,088-5640299  ในวันและเวลาราชการ

0

Add a Comment


five × 4 =

Captcha loading...