ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ สอบราคาจ้างเลขที่ 5/59 ลว.20 พฤศจิกายน 58

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี   มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  3  โครงการในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  รายละเอียดดังนี้.-
                       1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไสว ชุมชนบงคำ เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 247 เมตร  โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 222 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 40 บ่อ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี กว้าง  0.95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 217 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 104 ตาราเมตร  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.34/2559 งบประมาณตั้งจ่ายจากเงินอุหนุนทั่วไปตั้งไว้ 632,000.- บาท
คณะกรรมการการกำหนดราคากลางส่งสูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558 ดังนี้
                             1.หมวดที่ 3 งานทาง
                                      ข้อ 3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 ct/co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
                                      ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 ct/co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So
รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  589,000.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรือง (จากปากซอยถึงระบบระบายน้ำเดิม) ทั้งสองฝั่ง ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2  ยาว 377  เมตร เพื่อก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้
2.1ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยรุ่งเรือง ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2 (ฝั่งซ้าย) ยาว 157 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 144 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 16 บ่อ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี กว้าง  0.95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  144 เมตร
2.2ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเรือง ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2 (ฝั่งขาว) ยาว 220 เมตร  โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน  198 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน  20  บ่อ  รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี กว้าง 0.95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 198 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน  1  ป้าย  ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.35/2559 งบประมาณตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตั้งไว้ 843,000.- บาท
คณะกรรมการการกำหนดราคากลางส่งสูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558 ดังนี้
                             1.หมวดที่ 3 งานทาง
                                      ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 ct/co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So
รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  780,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมมิตร 4  ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2  เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 224 เมตร  โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 198 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 19 บ่อ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี กว้าง  0.95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 198 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตาราเมตร  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.36/2559 งบประมาณตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตั้งไว้ 618,000.- บาท
คณะกรรมการการกำหนดราคากลางส่งสูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558 ดังนี้
                             1.หมวดที่ 3 งานทาง
                                      ข้อ 3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 ct/co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
                                      ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 ct/co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So
รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  578,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)   ชั้น 2    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว    อำเภอเมือง    จังหวัดอุดรธานี    ในวันที่  20  พฤศจิกายน  2558 ถึงวันที่   3    ธันวาคม   2558    และดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  042–932195 , 088 – 5640299   ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :
0

Add a Comment


12 − 2 =

Captcha loading...