ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสนีย์พิทักษ์ชน 7 สอบราคาจ้างเลขที่ 6/59 ลว. 26 พฤศจิกายน 2558

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี   มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสนีย์พิทักษ์ชน 7 (จากถนน ค.ส.ล. เดิม ถึง ถนน ค.ส.ล.หน้าเทศบาลตำบลหนองบัว) ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  รายละเอียดดังนี้.-
                       1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสนีย์พิทักษ์ชน 7 (จากถนน ค.ส.ล. เดิม ถึง ถนน ค.ส.ล.หน้าเทศบาลตำบลหนองบัว) ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.20/2559 งบประมาณตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตั้งไว้ 880,000.- บาท
คณะกรรมการการกำหนดราคากลางส่งสูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558 ดังนี้
                             1.หมวดที่ 3 งานทาง
                                      ข้อ 3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 ct/co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
                                      ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 ct/co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So
รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  858,000.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการการกำหนดราคากลางส่งสูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558 ดังนี้
                             1.หมวดที่ 3 งานทาง
                                      ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 ct/co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So
รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  780,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)   ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง    จังหวัดอุดรธานี    ในวันที่  26  พฤศจิกายน  2558   ถึงวันที่   11   ธันวาคม   2558    และดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  042–932195 , 088 – 5640299 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :
0

Add a Comment


two + 15 =

Captcha loading...