ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งคลีนิกทันตกรรม ณ.ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว สอบราคาซื้อเลขที่ 2/2559 ลว. 30 พฤศจิกายน 2558

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว    อำเภอเมือง    จังหวัดอุดรธานี    จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจัดตั้งคลินิกทันตกรรม  ณ  ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัวโดยมีรายละเอียดดังนี้.-
วัตถุประสงค์ความต้องการ
ครุภัณฑ์เพื่อจัดตั้งคลินิกทันตกรรม คุณลักษณะดังนี้
1. ยูนิตทำฟัน
2. เครื่องฉายแสง 
3. เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า  
4. ชุดตรวจฟัน  
5. ชุดอุดฟัน  
6. ชุดถอนฟัน  
7. เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน 
8. ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ 

          ราคากลาง  1,266,500.-  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่กองคลัง  (งานพัสดุและทรัพย์สิน)  ชั้น  2  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีในวันที่  30  พฤศจิกายน  2558  ถึงวันที่  15  ธันวาคม  2558  และดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง   www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   042-932195 ,088 – 5640299  ในวันและเวลาราชการ
0

Add a Comment


1 + 7 =

Captcha loading...