ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ สอบราคาเลขที่ 7/59 ลว. 2 ธันวาคม 2558

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี   มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  2  โครงการในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  รายละเอียดดังนี้.-
                       1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางยู ซอยท้าวจันทร์ 5 ชุมชนหนองขาม เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.67 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 160 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 8 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.25/2559 งบประมาณตั้งจ่ายจากเงินอุหนุนทั่วไปตั้งไว้ 556,000.- บาท
คณะกรรมการการกำหนดราคากลางส่งสูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558 ดังนี้
                             1.หมวดที่ 3 งานทาง
                                      ข้อ 3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 ct/co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
                                      ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 ct/co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So
ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  537,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำทั้งสองข้างทาง ซอยนาทราย 1 ช่วงที่ 3 (จาก STA.0 + 175 ถึง STA.0 + 350) ชุมชนนาทราย 1 เพื่อก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้
2.1ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยนาทราย 1 ชุมชนนาทราย 1 (ฝั่งซ้าย) ยาว 182 เมตร
โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 162 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 17 บ่อ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี กว้าง  0.95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  162 เมตร
2.2ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยนาทราย 1 ชุมชนนาทราย 1 (ฝั่งชาว) ยาว 182 เมตร
โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 165 ท่อน
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 17 บ่อ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี กว้าง  0.95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  165 เมตร
2.3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง  4  เมตร ยาว 182.4  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 729.60  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน  1  ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.41/2559  งบประมาณที่ตั้งไว้
1,440,000.-  บาท
คณะกรรมการการกำหนดราคากลางส่งสูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558 ดังนี้
                             1.หมวดที่ 3 งานทาง
                                      ข้อ 3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 ct/co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
                                      ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 ct/co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So
                                      ราคากลาง 1,356,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  1,893,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)   ชั้น 2    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว    อำเภอเมือง    จังหวัดอุดรธานี    ในวันที่  2  ธันวาคม  2558 ถึงวันที่   17    ธันวาคม   2558    และดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  042–932195 , 088 – 5640299   ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :
0

Add a Comment


19 − 17 =

Captcha loading...