ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบริเวณศาลาและศาลเจ้าปู่-ตา ชุมชนดงอุดม สอบราคาจ้างเลขที่ 8/59 ลว. 3 ธันวาคม 2558

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี   มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณศาลาและศาลปู่ – ตา ชุมชนดงอุดม  ตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังนี้.-
1. โครงการปรับปรุงบริเวณศาลาและศาลปู่ – ตา ชุมชนดงอุดม เพื่อปรับปรุงตามรายละเอียดดังนี้-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ประกอบด้วย งานทาสีอาคารภายในและภายนอก งานเปลี่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูและสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำชายและหญิง 1 งาน
-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลปู่ – ตา ประกอบด้วยงานทาสีผนังอาคารภายในและภายนอก งานเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบื้องว่าว 1 งาน ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ความสูง 2.00 เมตร  ยาว  99  เมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 0.80×1.20 จำนวน  1  ป้าย  ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.02/2559  งบประมาณที่ตั้งไว้ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามเทศบัญญัติ  800,000.- บาท
ราคากลางงานครั้งนี้เป็นเงิน 800,00.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
  ประเภทงานก่อสร้างเป็นงานอาคาร ใช้สูตรอาคาร 1 สูตร ดังนี้
ใช้สูตร K = 0.20 + 0.15 lt/lo + 0.10 Ct.co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)   ชั้น 2    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว    อำเภอเมือง    จังหวัดอุดรธานี    ในวันที่  3  ธันวาคม  2558 ถึงวันที่   18    ธันวาคม   2558    และดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  042–932195 , 088 – 5640299   ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :
0

Add a Comment


1 × two =

Captcha loading...