ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. สอบราคาซื้อเลขที่ 4/2559 ลว.11 ธันวาคม 2558

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดดังนี้
รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด  6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. 
คุณลักษณะทั่วไป
เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย  ชนิด  6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  175  แรงม้า   ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.เมตร   สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิค  กระบะบรรทุก ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001  จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นราคารวมอุปกรณ์ครบชุด ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ราคากลาง  1,690,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)  ชั้น  2  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ในวันที่  11  มกราคม  2559   ถึงวันที่  22  มกราคม  2559  และดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-932191-120 ,  088-5640299  ในวันและเวลาราชการ
0

Add a Comment


6 − five =

Captcha loading...