ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารห้องน้ำโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส จำนวน 2 โครงการ สอบราคาจ้างเลขที่ 9/2559 ลว.14 ธันวาคม 2558

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี   มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำโรงเรียนเทศบาล 1  หนองใส  จำนวน  2  โครงการ ตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังนี้.-
1.โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส   ตามที่แจ้งจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบประมาณ 321,000.- บาท และเทศบาลตำบลหนองบัว สมทบเพิ่ม
เป็นเงิน 200,700.- บาท โดยให้ก่อสร้างก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช. 51/2557 พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 0.80×1.20 จำนวน  1  ป้าย  ราคากลางงานครั้งนี้เป็นเงิน 521,700.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย-บาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส   ตามที่แจ้งจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณ 336,000.- บาท และเทศบาลตำบลหนองบัว สมทบเพิ่ม
เป็นเงิน 211,100.-บาท โดยให้ก่อสร้างก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช. 51/2557 พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 0.80×1.20 จำนวน  1  ป้าย  ราคากลางงานครั้งนี้เป็นเงิน 521,700.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย-บาทถ้วน)
ประเภทงานก่อสร้างเป็นงานอาคาร ใช้สูตรอาคาร 1 สูตร ดังนี้
                             ใช้สูตร K = 0.20 + 0.15 lt/lo + 0.10 Ct.co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)  ชั้น 2   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   ในวันที่  14  ธันวาคม  2558 ถึงวันที่  25    ธันวาคม   2558    และดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  042–932195 , 088 – 5640299   ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :
0

Add a Comment


five × two =

Captcha loading...