ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ สอบราคาจ้างเลขที่ 10/59 ลว. 17 ธันวาคม 2558

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี   มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  2  โครงการ  ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  รายละเอียดดังนี้.-
                       1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางยู ซอยอินทร์แปลง 8 ชุมชนเก่าน้อย เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.88 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 130 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 4 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.26/2559 งบประมาณตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตั้งไว้ 541,000.- บาท
คณะกรรมการการกำหนดราคากลางส่งสูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558 ดังนี้
                             1.หมวดที่ 3 งานทาง
                                      ข้อ 3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 ct/co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
                                      ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 ct/co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So
ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  496,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคูณสีพัฒนา ชุมชนหนองขาม และซอยข้างโรงเรียนโสตฯ ชุมชนประปาเขต 7  ยาว 561  เมตร ก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้
2.1ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยคูณศรีพัฒนา ชุมชนหนองขาม ยาว  230  เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก. ชั้น 3) จำนวน  204  ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน  21  บ่อ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางวี กว้าง  0.95  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  204  เมตร
2.2ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยข้างโรงเรียนโสตฯ ชุมชนประปาเขต 7 ยาว 331 เมตร
โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 297 ท่อน
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 30 บ่อ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม-เหล็กรางวี กว้าง  0.95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  297 เมตรพร้อมป้ายโครงการ จำนวน  1  ป้าย
ก่อสร้างตามแบบแปลน ที่ ช.31/2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกองช่าง งบประมาณตั้งไว้  1,354,000.-  บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
คณะกรรมการการกำหนดราคากลางส่งสูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558 ดังนี้
                             1.หมวดที่ 3 งานทาง
                                                ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 ct/co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So
                                      ราคากลาง 1,253,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
รวมราคากลางทั้ง  2  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,749,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)  ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว    อำเภอเมือง    จังหวัดอุดรธานี    ในวันที่  17  ธันวาคม  2558 ถึงวันที่   30   ธันวาคม   2558    และดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  042–932195 , 088 – 5640299   ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :
0

Add a Comment


18 − eight =

Captcha loading...