ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาสปอร์ตไลท์ เพื่อก่อสร้างระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอลสนามกีฬาดอนเสือ สอบราคาจ้างเลขที่ 11/59 ลว. 18 ธันวาคม 2558

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี   มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาสปอร์ตไลท์ เพื่อก่อสร้างระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอลสนามกีฬาดอนเสือ  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังนี้.-
                       1. โครงการก่อสร้างเสาสปอร์ตไลท์ เพื่อก่อสร้างระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล สนามกีฬาบ้านเซ ชุมชนค่ายเสนีย์ฯ 1 จำนวน 1 งาน ประกอบด้วย
-ระบบเสาไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง 50 KVA 22 KV 1 ระบบ  ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 ระบบ ระบบสายเคเบิ้ล 1 ระบบ ระบบท่อร้อยสายไฟ 1 ระบบ ระบบไฟแสงสว่าง 1 ระบบ ประกอบด้วย เสาไฟ HDG สูง  14  เมตร  พร้อมดวงโคม จำนวน  4  ชุด   ฐานเสาไฟแบบตอกเสาเข็ม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.64/2558 งบประมาณตั้งจ่ายจากเงินกู้ กสท. 1,990,000.- บาท
ประเภทงานก่อสร้าง
เป็น งานอาคาร งบประมาณค่าก่อสร้าง  1,466,033.- บาท
เป็น งานครุภัณฑ์ งบประมาณ  438,700.-  บาท
คณะกรรมการการกำหนดราคากลางส่งสูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่  15  ธันวาคม  2558 ดังนี้
                             1.สูตรงานอาคาร 1 สูตร ดังนี้
           ใช้สูตร K = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10 ct/co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  1,904,700.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน)  ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี   ในวันที่  18  ธันวาคม  2558 ถึงวันที่  4  มกราคม  2559 และดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  042–932195 , 088 – 5640299   ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :
0

Add a Comment


twenty − 1 =

Captcha loading...