ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล จำนวน 2 โครงการ สอบราคาจ้างเลขที่ 12/2559 ลว. 7 มกราคม 2559

Posted by:

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังนี้.-
                       1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางยูซอยสีหนาทและซอยศิลปิน ชุมชนหนองขาม โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รางยูกว้าง  0.70  เมตร  ความลึกเฉลี่ย  0.625  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  314  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40  (มอก.ชั้น 3 ) จำนวน  6  ท่อน
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช. 81/2558 งบประมาณตั้งไว้ 1,051,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการการกำหนดราคากลางส่งสูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ลงวันที่  15  ธันวาคม  2558 ดังนี้
                             1.หมวดที่ 3 งานทาง ดังนี้
                             3.5งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก
           ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 ct/co + 0.15 Mt/Mo + 0.155 St/So

          ราคากลางเป็นเงิน  998,000.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ในวันที่  7 มกราคม  2559 ถึงวันที่  20  มกราคม  2559 และดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  042–932195 , 088 – 5640299   ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ :
0

Add a Comment


eighteen − 10 =

Captcha loading...