ประกาศขายทอดตลาด

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ขายรวม)

……………………………………………………

 

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

              โดยมีรายละเอียด ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  1. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

                       การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบลตำบลหนองบัว จะดำเนินการขายทอดตลาด  ณ  ห้องประชุมบัวแก้ว เทศบาลตำบลหนองบัว (ชั้น 2) ในวันที่ 18 กันยายน 2560 โดยให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ให้ยื่นเอกสารลงทะเบียนในเวลา 09.00 – 10.00 น. และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า ในเวลา 10.30 – 11.30 น.

  1. เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

                        2.1. เทศบาลตำบลหนองบัว จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

                        2.2. ผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้นโดยนำสำเนาหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาความถูกต้องของเอกสารมาแสดงแก่คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียน ดังนี้

                                2.2.1. กรณีบุคคลธรรมดา ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านแสดงพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

                                2.2.2 กรณีนิติบุคคล ให้นำหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือทะเบียนพาณิชย์ ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันขายทอดตลาด

                                2.2.3. กรณีตัวแทนให้นำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด  สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

                        2.3. การเสนอราคาให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาด้วยวาจา โดยเสนอเป็นเงินบาทอย่างเดียว

                        2.4. กรณีที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่า ราคาที่ผู้ประมูลราคาเสนอราคาสูงสุดแต่ยังต่ำกว่าราคากลางที่เทศบาลตำบลหนองบัวประเมินไว้คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจพิจารณาถอนรายการที่ไม่เห็นสมควรนั้น ออกจากการขายทอดตลาดได้

                        2.5. ผู้สู้ราคาพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้เมื่อมีผู้สู้ราคาสูงขึ้นไป หรือเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดถอนการขายทอดตลาด

 

                        2.6. การขายทอดตลาดครั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองบัว จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดทั้งหมดจากราคาเหมารวม

                        ในการยกมือเสนอราคาแต่ละครั้งหมายถึง การเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) แต่ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าที่เกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น

                        2.7. ผู้ประมูลราคาได้ จะต้องชำระเงินค่าซื้อครุภัณฑ์ชำรุดให้เทศบาลตำบลหนองบัวทันทีตามจำนวนเงินที่ประมูลได้ในวันประมูล หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล หากผู้ประมูลได้ไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวกันได้วางเงินไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้ และส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ เทศบาลตำบลหนองบัวจะริบเงินที่วางไว้แล้วขายทอดตลาดอีกครั้ง ถ้าการขายทอดตลาดหรือขายด้วยวิธีการใด     ก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งแรกเท่าใด ผู้สู้ราคาสูงสุดเดิมนั้นต้องรับผิดในส่วนที่ขาดให้กับเทศบาลตำบลหนองบัว

                        2.8. ผู้ประมูลได้จะต้องรับสิ่งของภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุครบถ้วนหากพ้นกำหนดนี้แล้วเทศบาลตำบลหนองบัวจะไม่รับผิดในความเสียหายหรือสูญหายของพัสดุนั้น

                        2.9. เทศบาลตำบลหนองบัว ทรงสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาสูงหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจจะเลือกขายในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้สุดแล้วแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและถือว่าการตัดสินคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาดเป็นเด็ดขาด ผู้ประมูลราคาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้

  1. ผู้สนใจประสงค์จะประมูลราคาพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จะขอดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ที่เทศบาลตำบลหนองบัว ให้มาพร้อมกันในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 11.00น.

                        ผู้ใดสนใจให้ติดต่อขอรับรายละเอียดประกาศขายทอดตลาดของเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-932195 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 – 12 กันยายน 2560 เป็นต้นไป จนถึงวันขายทอดตลาด ในวันและเวลาราชการ

 

                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศขายทอดตลาด

ดาวน์โหลด : สำเนารายละเอียดแนบท้ายประกาศ

0

Add a Comment


five + fourteen =

Captcha loading...