ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) เลขที่ E1/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 (โครงการที่ 1)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางยูซอยรุ่งเรือง 1 ,ซอยรุ่งเรือง 2 และซอยรุ่งเรือง 4 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์ จำดำเนินการจัดหาพัสดุโดยการประกวดราคาจ้างโครงการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางยูซอยรุ่งเรือง 1 ,ซอยรุ่งเรือง 2 และซอยรุ่งเรือง 4 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างซอยรุ่งเรือง 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.53 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 244 เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก ชั้น 3) ลึกเฉลี่ย 0.53 เมตร จำนวน 4 ท่อน ,ซอยรุ่งเรือง 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.46 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 244 เมตร  วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก ชั้น 3) ลึกเฉลี่ย 0.46 เมตร จำนวน 4 ท่อน ,ซอยรุ่งเรือง 4 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.48 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร  วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก ชั้น 3) ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร จำนวน 4 ท่อน โดยก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.23/2560 งบประมาณตั้งไว้ 1,898,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลาง 2,016,000.- บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) ชั้นที่ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 3 – 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพย์ หมายเลข 042-932195 ในวันและเวลาราชการ
สำเนาประกาศ 
รายละเอียดราคากลาง
รายชื่อผู้ซื้อแบบ
รายชื่อผู้ยื่นซอง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการเสนอราคา
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่การเสนอราคา
ประกาศผลการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สำเนาสัญญา
0

Add a Comment


nineteen − five =

Captcha loading...