ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 (โครงการที่ 5)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ซอยนาทราย 3 ,ซอยนาทราย 3 เชื่อมซอยนาทราย 4 (ซอย 1) และซอยนาทราย 3 เชื่อมซอยนาทราย 4 (ซอย 2) ชุมชนนาทราย 1 ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบะัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุโดยประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ซอยนาทราย 3 ,ซอยนาทราย 3 เชื่อมซอยนาทราย 4 (ซอย 1) และซอยนาทราย 3 เชื่อมซอยนาทราย 4 (ซอย 2) ชุมชนนาทราย 1 ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  รายละเอียดดังนี้.-

ซอยนาทราย 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.67 เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 102.50 เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก. ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.67 เมตร จำนวน 6 ท่อน

ซอยนาทราย 3 เชื่อมซอยนาทราย 4 (ซอย 1) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.68 เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 160.50 เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก. ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.68 เมตร จำนวน 13 ท่อน

ซอยนาทราย 3 เชื่อมซอยนาทราย 4 (ซอย 2) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 142 เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก. ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร จำนวน 9 ท่อน โดยก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ 25/2560 งบประมาณตั้งไว้ 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลาง 1,486,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

สำเนาประกาศ
รายละเอียดราคากลาง
รายชื่อผู้ซื้อแบบ
รายชื่อผู้ยื่นซอง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการเสนอราคา
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่การเสนอราคา
ประกาศผลการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
0

Add a Comment


one × one =

Captcha loading...