ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 (โครงการที่ 11)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ซอยยลประสงค์ ชุมชนดอนหัน ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบะัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุโดยประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ซอยยลประสงค์ ชุมชนดอนหัน ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.77 เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก. ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.77 เมตร จำนวน 4 ท่อน โดยก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ 21/2560 งบประมาณตั้งไว้ 1,675,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง 1,703,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน)

สำเนาประกาศ
รายละเอียดราคากลาง
รายชื่อผู้ซื้อแบบ
รายชื่อผู้ยื่นซอง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการเสนอราคา
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่การเสนอราคา
ประกาศผลการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
0

Add a Comment


four × 4 =

Captcha loading...