ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 (โครงการที่ 12)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดงอุดม-หนองใส (จากสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณซอยตาโม ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านอุดรแลนด์)  ชุมชนหนองใส 2 ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบะัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุโดยประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดงอุดม-หนองใส (จากสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณซอยตาโม ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านอุดรแลนด์)  ชุมชนหนองใส 2 ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 379 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 3,032 เมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ 22/2560 งบประมาณตั้งไว้ 2,118,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลาง 1,959,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

สำเนาประกาศ
รายละเอียดราคากลาง
รายชื่อผู้ซื้อแบบ
รายชื่อผู้ยื่นซอง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการเสนอราคา
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่การเสนอราคา
ประกาศผลการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
0

Add a Comment


4 + 9 =

Captcha loading...