ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์ เลขที่ E1/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 (โครงการที่ 13)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมชุมชนพรสวรรค์ กับชุมชนนาดอน จากซอยพรสวรรค์ 5 ถึง ซอยข้างวัดป่านาดอน ชุมชนพรสวรรค์ และชุมชนนาดอน ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบะัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุโดยประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมชุมชนพรสวรรค์ กับชุมชนนาดอน จากซอยพรสวรรค์ 5 ถึง ซอยข้างวัดป่านาดอน ชุมชนพรสวรรค์ และชุมชนนาดอน ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 821 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 3,284 เมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ 08/2560 งบประมาณตั้งไว้ 1,671,500.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 1,686,700.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

สำเนาประกาศ
รายละเอียดราคากลาง
รายชื่อผู้ซื้อแบบ
รายชื่อผู้ยื่นซอง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการเสนอราคา
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่การเสนอราคา
ประกาศผลการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
0

Add a Comment


nineteen − ten =

Captcha loading...