ประกาศขายทอดตลาดซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่ติดตั้งบริเวณสะพานลอยทางข้ามหน้าโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง  ขายทอดตลาดซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่ติดตั้งบริเวณสะพานลอย

ทางข้ามหน้าโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 

……………………………..

 

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว  มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่ติดตั้งบริเวณสะพานลอยทางข้ามหน้าโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารพร้อมทั้งรื้อถอน และจัดเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยจำนวน  1  รายการ  มีราคากลาง 297,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

                             1.กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ขายทอดตลาด

                                      1.1 ผู้ประสงค์ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ติดต่อขอรับเงื่อนไข ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว  ตั้งแต่วันที่  21  ธันวาคม  2560 ถึงวันที่27  ธันวาคม  2560  ในวันและเวลาราชการ  พร้อมทั้งต้องลงนามในบัญชีผู้ขอรับเงื่อนไขและดูสภาพครุภัณฑ์ หากไม่ลงนามในบัญชีดังกล่าวถือว่าผิดเงื่อนไขและไม่รับพิจารณาการสู้ราคา

1.2 กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ ด้วยตนเอง ใน  21 ธันวาคม  2560 ถึงวันที่  27  ธันวาคม  2560  ในวันและเวลาราชการ ณ บริเวณสะพานลอยทางข้ามหน้าโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี (หากผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ไปตรวจดูสภาพด้วยตนเอง จะนำมาเป็นสิทธิอ้างในการเข้าร่วมประมูลมิได้)

1.3 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  เสื่อมสภาพ   ของเทศบาลตำบลหนองบัว  จะดำเนินการขายทอดตลาด  ณ  ห้องประชุมบงกช  ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ในวันที่  28  ธันวาคม  2560  

                             2.เงื่อนไขการขายทอดตลาด

2.1 เทศบาลตำบลหนองบัว  จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่ติดตั้งบริเวณสะพานลอยทางข้ามหน้าโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารพร้อมทั้งรื้อถอน  และจัดเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อย จำนวน  1  รายการ  มีราคากลาง 297,000.- บาท  (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

                                      2.2 ผู้ลงนามในบัญชีผู้ขอรับเงื่อนไขรายละเอียด ข้อ 1.1 ที่สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด ให้ยื่นเอกสารลงทะเบียน เวลา 13.30 – 14.00 น. และเริ่มทำการประมูล  14.20  น.

2.3 ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาด ข้อ 2.1 จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุของเทศบาลตำบลหนองบัว

2.3.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แนบลงทะเบียน

2.3.2 กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนา-ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับรองสำเนาถูกต้อง

2.3.3 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

2.4 ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด ข้อ 2.1 ต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด เป็นเงิน – บาท (ศูนย์บาท)

                                       2.5 คณะกรรมการขายทอดตลาด จะแจ้งราคาประเมินขั้นต่ำให้กับผู้เข้าร่วมการประมูลทราบราคา ก่อนเริ่มการประมูล โดยราคาให้เท่ากับหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำ แต่จะเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมินไม่ได้สำหรับผู้เสนอราคาลำดับถัดไปจะต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาที่ผู้อื่นเสนอไว้ ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 100.- บาท หรือมากกว่า

2.6 ในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่สูงกว่าอีกแล้ว คณะกรรมการจะทำการปิดการประมูลขายทอดตลาดโดยวิธีนับ  1  ถึง  3  ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอราคาไว้สูงสุดคนสุดท้าย เป็นผู้ประมูลได้แต่ในขณะที่ยังนับไม่ถึง 3 ผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นมีสิทธิเสนอราคาที่สูงกว่าได้

2.7 การชำระเงิน ผู้ประมูลราคาได้ จะต้องวางเงินมัดจำทันทีเป็นเงินไม่น้อยกว่า 50% นับแต่วันขายทอดคลาด และจะต้องชำระเงินตามราคาที่เสนอทั้งหมดภายใน  3  วันทำการ นับแต่วันขายทอดตลาดหรือจะชำระทั้งหมดในวันนี้ก็ได้ โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ เทศบาลตำบลหนองบัว จะริบเงินที่วางไว้พร้อมทั้งหลักประกันข้อ 2.4 แล้วขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

และถ้าปรากฏว่าการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้เงินที่ขายทอดตลาด ซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่ริบไว้ไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดเดิม ผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุดคนเดิมต้องรับผิดในส่วนราคาที่ขายอยู่ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

2.8 หลักประกันของผู้ประมูลที่ชนะการประมูล จะถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าขายทรัพย์สินทอดตลาด บวกกับการชำระเงินสด ข้อ 2.7 เป็นมูลค่าที่จะต้องชำระให้เสร็จสิ้นหลังจากการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุด

2.9 คณะกรรมการขายทอดตลาด จะดำเนินการคืนหลักประกันข้อ 2.4 ให้กับผู้ที่ประมูลไม่ได้ ทันทีหลังจากการประมูลเสร็จเรียบร้อย

2.10 การขายทอดตลาดครั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองบัว จะขายทอดตลาดซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่ติดตั้งบริเวณสะพานลอยทางข้ามหน้าโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารพร้อมทั้งรื้อถอน และจัดเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อย จำนวน  1  รายการ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว

                                      2.11 ผู้ที่ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นผู้เสนอราคาเหมารวมสูงสุด ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เทศบาลตำบลหนองบัวกำหนดไว้

2.12 เทศบาลตำบลหนองบัว ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่พิจารณาราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรือยกเลิกการเสนอราคาเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาสมยอมในการเสนอราคา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลหนองบัวเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

2.13 ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องแจ้งขออนุญาตทางหลวงอุดรธานีที่ 1 เพื่อขอเข้าพื้นที่ก่อนทำการขนย้ายครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด พร้อมทั้งทำความสะอาดเรียบร้อย ลบตราสัญลักษณ์ ตัวอักษร หรือตัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลหนองบัว ออกจากบริเวณครุภัณฑ์นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวเทศบาลตำบลหนองบัวจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น  การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบนสะพานลอยหน้าโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ของทางราชการ  หรือทำให้การจราจรบนทางหลวงเกิดการติดขัดเป็นเวลานาน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

2.14 สภาพของสินทรัพย์หรือครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ที่เทศบาลตำบลหนองบัวนำมาขายทอดตลาด ตามสภาพที่ปรากฏ  ณ  วันประมูลและวันที่นัดหมายดูสภาพทรัพย์สิน ผู้เสนอราคาไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้เทศบาลตำบลหนองบัวดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข  ให้ทรัพย์สินที่ประมูลมีสภาพดีขึ้น

2.15 ผู้ชนะการประมูล  จะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในการขนย้ายต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเองทั้งสิ้น

2.16 ห้ามมิให้คณะกรรมการผู้ดำเนินการขยายทอดตลาด  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และผู้ขายเข้าเสนอราคา หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าเสนอราคาในการขาย โดยวิธีทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้อำนวยการเอง

2.17 เทศบาลตำบลหนองบัว  จะประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด  ณ  สถานที่จัดการ

ขายทอดตลาด โดยถือว่าผู้ทำการประมูล ได้ยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ของสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกผลการประมูลขายทอดตลาดนั้น ได้กระทำโดยไม่สุจริต เชนการลงทะเบียนด้วยเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลหนองบัวเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560

 

ดาวน์โหลดสำเนาประกาศ

 

0

Add a Comment


eighteen − eleven =

Captcha loading...