ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง) 17/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีวิเศษ ชุมชนดอนหัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ดาวน์โหลด สำเนาประกาศประกวดราคา

สำเนาประมาณการราคากลาง

แบบแปลน

0

Add a Comment