ยกเลิกประกาศ เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาลฯ

Posted by:

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นฯ และประกาศ เรื่องประกาศการใช้ดุลยพินิจการรับโอนพนักงานเทศบาลและรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารงานที่ว่างของเทศบาล กรณีเกษียณอายุราชการ

0

Add a Comment


20 − 9 =

Captcha loading...