เทศบาลตำบลหนองบัว ขอเชิญท่านเข้าตอบแบบสำรวจของแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ITA)

Posted by:

1.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง

ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

https://itas.nacc.go.th/go/iit/w4wzbg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

https://itas.nacc.go.th/go/eit/w4wzbg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Add a Comment


three × two =

Captcha loading...