ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง)01/2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา 2 ชุมชนดงอุดม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                           เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา 2 ชุมชนดงอุดม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 416.00 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 416.00 เมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.35/2562 งบประมาณตั้งไว้ 1,370,200.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,398,600.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ

0

Add a Comment


five × 4 =

Captcha loading...