ประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ.2553)

Posted by:

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ได้ที่
– ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง กองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัว

  เบอร์โทรศัพท์ 088-5640288

01 ประกาศ เชิญชวน
02 ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แก้ไขเพิ่มเติม
03 ตารางเปรียบเทียบการแก้ไข
04 แผนผัง ปิดประกาศ 30 วัน (ขนาด A1)
05 ข่าวเทศบาลนครอุดรธานี
06 ประกาศ (ขนาด A3)
07 หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง
08 รายละเอียดในการขอความร่วมมือจังหวัดอุดรธานี
09 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอข้อคิดเห็น

0

Add a Comment


14 − 2 =

Captcha loading...