ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง) 05/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนันทวัน จาก 4 แยกซอย 7 ถึงซอยราษฎร์บำรุง ชุมชนโนนขมิ้น ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

                       เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยนันทวัน จาก 4แยกซอย 7 ถึงซอยราษฎร์บำรุง ชุมชนโนนขมิ้น ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 466.50 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร สำหรับท่อขนาด  ø0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 27 บ่อ ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.62 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 16 บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ø0.40 เมตร  (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.85 เมตร จำนวน 265 ท่อน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 1.37 เมตร จำนวน 154 ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.95 เมตร ความยาวรวม 410.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.08/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณตั้งไว้ 1,027,000.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,046,100.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ

0

Add a Comment


5 × 5 =

Captcha loading...