ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)06/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

Posted by:

                 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี ๓ ชุมชนนาทราย ๑ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

                    เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี ๓ ชุมชนนาทราย ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้าง ระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า ๔๑๒ เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูกว้าง ๐.๗๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๒๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๑๐ เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๙๕ x ๑.๒๐ เมตร สำหรับท่อขนาด ø๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ø๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ลึกเฉลี่ย ๐.๘๕ เมตร จำนวน ๓ ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐  เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๙๕ เมตร ความยาวรวม ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓.๘๐ ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ เลขที่                 ช.๓๒/๒๕๖๒ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๔๑๐,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๔๓๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ

0

Add a Comment


4 × two =

Captcha loading...