กระชับมิตรสองหนอง “หนองบัว+หนองสำโรง”

Posted by:

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นับเป็นการบูรณาการร่วม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาารณภัย ระหว่างเทศบาลตำบลหนองบัว กับเทศบาลเมืองหนองสำโรง ถือเป็นมิติใหม่ของการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาณารณภัย ระหว่างหน่วยงาน ทำให้ทั้งผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้มีการออกกำลังกายร่วมกัน ทำให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ส่งผลให้การประสานการปฏิบัติงานทั้งด้านกู้ชีพกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานด้านอื่นๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น เกื้อกูลกันของทั้งสองหน่วยงาน

0

Add a Comment