โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บริเวณวัดป่าหนองม่วง ชุมชนประปาเขต 7

Posted by:

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณวัดป่าหนองม่วง ชุมชนประปาเขต 7 เพื่อออกให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว การรับฟังปัญหา/ความเดือดร้อนของประชาชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การให้บริการรับชำระภาษี การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงเคมี การให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ข้อร้องเรียนต่างๆ โดยมีพนักงานของทุกกองออกให้บริการ และมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก การดำเนินโครงการจะมีการออกให้บริการในครั้งต่อไป ในวันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 บริเวณวัดบ้านโพนทอง ชุมชนโพนทอง เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. สนอบถามข้อมูลการออกให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร.088-5640298

0

Add a Comment