โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณวัดบ้านโพนทอง ชุมชนโพนทอง

Posted by:

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณวัดบ้านโพนทอง ชุมชนโพนทอง เพื่อออกให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว การรับฟังปัญหา/ความเดือดร้อนของประชาชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การให้บริการรับชำระภาษี การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงเคมี การให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ข้อร้องเรียนต่างๆ การรับคำร้องของกองช่าง การให้บริการของกองการศึกษา โดยมีพนักงานของทุกกองออกให้บริการ และมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก การดำเนินโครงการจะมีการออกให้บริการในครั้งต่อไป ในวันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 บริเวณวัดบ้านนาทราย ชุมชนนาทราย เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. สนอบถามข้อมูลการออกให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร.088-5640298

0

Add a Comment