โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ศพด.ดอนหัน

Posted by:

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุนดอนหัน โดยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ มีนายภาคภูมิ คำภิระ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวรายงาน มีสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน และผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการฯ มีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใส มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

0

Add a Comment