ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้

Posted by:

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วย พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย นางวาสิษฐี ภูวานคำ นายแสงเทียน อินยาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

0

Add a Comment