วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น วันสตรีสากล (International Women’s Day)

Posted by:

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การจัดงานวันสตรีสากลขึ้นมาเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ แก่สตรีผู้ที่ทำงานด้าน สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้สูงอายุ ทั้งระดับ บุคคล กลุ่มองค์กร เครือข่ายสตรีในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้าน ทุกระดับในสังคมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และประเทศ เทศบาลตำบลหนองบัว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และประธานกลุ่มสตรีตำบลหนองบัว นางสุรัตน์ ธาราชีพ ได้กล่าวพบปะกับกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองบัว พร้อมให้แนวทางในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไปด้วย และท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอุดรธานี ท่านวชิระ ธาราชีพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้กล่าวพบปะกับกลุ่มสตรีตำบลหนองบัว ยังมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ประธานชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน รวมถึงพลังสำคัญคือกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองบัวที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรสตรีที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ทั้ง 38 ชุมชน การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสตรียุคใหม่ก้าวทันโลก โดยคณะวิทยากรจากวิทยาลัยพิชญบัณฑิต และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเชื่อมความสามัคคี โดยคณะวิทยากรจาก กศน.จังหวัดอุดรธานี

0

Add a Comment