โครงการหนูน้อยฟันสวย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted by:

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดโครงการหนูน้อยฟันสวย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปาก

สุขภาพช่องปากมีความสำพันธ์กับสุขภาพร่างกาย การดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีจึงมีผลต่อการมีสุขภาพที่ดีด้วย แต่ปัญหาสุขภาพช่องปากนั้นไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากภายในช่องปากเพียงอย่างเดียวแต่มีตัวปัญหาซึ่งเกิดจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนด้วย ยกตัวอย่างเช่น โรคฟันผุ ซึ่งเป็นปัญหาในช่องปากที่พบบ่อยทั่วไป

ดังนั้นหากมีการวางรากฐานเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากแก่เด็กวัยเรียนพร้อมกับการสอดแทรกความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี เพื่อให้เด็กได้ตระหนักและเห็นว่า เรื่องของทันตสุขภาพนั้น เป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ แล้วปรับเปลี่ยน ปลูกฝังพฤติกรรมจะทำให้ปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหนองบัว จึงได้จัดโครงการหนูน้อยฟันสวย เพื่อให้เด็กหันมาสนใจและให้ความรู้ทันตอนามัยเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากมากขึ้นโดยจัดกิจกรรม เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กได้รู้สึกว่าเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้ใกล้ตัวและไม่ยากอย่างที่คิดและเพื่อให้ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปเผยแพร่ยังกลุ่มเพื่อนตลอดจนผู้ใกล้ชิดต่อไป

 

0

Add a Comment