โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัอุดรธานี จัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการชมชนเก่าน้อย เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง

0

Add a Comment