การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

Posted by:

          กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดการแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีอารมณ์และจิตใจที่อ่อนโยน สุขุม มีสมาธิ แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตน และเอกลักษณ์ทางดนตรี เห็นคุณค่าและร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และประโยชน์ของดนตรี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ทั้งยังช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัย ความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย” สำหรับการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ประจำปี 2562 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade) และ ประเภทการประชันตีกลอง (Drum Dual)

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ได้เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ด้วย ผลการประกวดโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ได้ลำดับที่ 5 ประเภทพาเหรด

0

Add a Comment


two × 5 =

Captcha loading...