ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)11/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรือง ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2

 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรือง ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 (มอก.1165) จำนวน 32 ท่อน ก่อสร้างกำแพงปากท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 91.80 ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.10 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4.40 ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.29/2562  งบประมาณตั้งไว้ 637,600.- บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 524,900.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ข้อ 3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานเชื่อมกันตลิ่ง
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So

ดาว์นโหลด : สำเนาประกาศ

0

Add a Comment


2 × 2 =

Captcha loading...