ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)13/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยค่ายเสนีย์พิทักษ์ชน 5

ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยค่ายเสนีย์พิทักษ์ชน 5 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 354.90 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.68 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 352.50 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.06 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.57 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.68/2562  งบประมาณตั้งไว้ 1,279,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ราคากลาง 1,275,600.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

 

ดาวน์โหลด  :  สำเนาประกาศ

ดาวน์โหลด  :  แบบแปลน

ดาวน์โหลด  :  ราคากลาง

ดาวน์โหลด  :  แบบปริมาณงาน

 

0

Add a Comment


four + eighteen =

Captcha loading...