ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)14/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญมาเจริญ (ช่วงที่ 2)

ชุมชนดงอุดม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญมาเจริญ (ช่วงที่ 2) ชุมชนดงอุดม โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กยาวไม่น้อยกว่า 311.50 เมตรก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.74 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 310.40 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.30 สำหรับท่อขนาด ø0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.60 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.70/2562 งบประมาณตั้งไว้ 1,163,800.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ราคากลาง 1,160,900.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อย-บาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ดาวน์โหลด  :  สำเนาประกาศ

ดาวน์โหลด  :  แบบแปลน

ดาวน์โหลด  :  ราคากลาง

ดาวน์โหลด  :  แบบปริมาณงาน

0

Add a Comment


fifteen − fourteen =

Captcha loading...