ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)16/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสราญ

ชุมชนพรสวรรค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสราญ ชุมชนพรสวรรค์ โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กยาวไม่น้อยกว่า 221.50 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 220.30 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.25 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบเลขที่ ช.61/2562 งบประมาณตั้งไว้ 768,700.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ราคากลาง 766,600.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)       

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ดาวน์โหลด  :   สำเนาประกาศ

ดาวน์โหลด  :  แบบแปลน

ดาวน์โหลด  :  ราคากลาง

ดาวน์โหลด  :  แบบปริมาณงาน

0

Add a Comment


1 × one =

Captcha loading...