ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)17/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุบรรณ

ชุมชนดอนหัน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุบรรณ ชุมชนดอนหัน โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้า 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 192.40 เมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.60/2562 งบประมาณตั้งไว้ 648,100.- บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 646,300.- บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

 

ดาวน์โหลด  :   สำเนาประกาศ

ดาวน์โหลด  :  แบบแปลน

ดาวน์โหลด  :  ราคากลาง

ดาวน์โหลด  :  แบบปริมาณงาน

0

Add a Comment


1 × 4 =

Captcha loading...