ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจพัฒนา (ประปาเขต 7) ชุมชนประปาเขต 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยสุขใจพัฒนา (ประปาเขต 7) ชุมชนประปาเขต 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.59 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 318 เมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.74/2562 งบประมาณตั้งไว้ 1,154,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ราคากลาง  1,151,200.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

สำเนาประกาศ

ราคากลาง

แบบแปลน

ปริมาณงาน

                         

0

Add a Comment


nineteen − 14 =

Captcha loading...