ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซอยหนองใส 6 (ทางไปบ้านดอนภู่) ชุมชนหนองใส 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองใส 6 (ทางไปบ้านดอนภู่) ชุมชนหนองใส 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 286.70 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.76 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 198 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.30 ม. สำหรับท่อขนาด ø0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 1.38 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ø0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ลึกเฉลี่ย 1.13 ม. จำนวน 77 ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.10 เมตร ความยาวรวม 72.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 79.60 ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.73/2562งบประมาณตั้งไว้ 991,900.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ราคากลาง 989,900.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

สำเนาประกาศ

ราคากลาง

แบบแปลน

ปริมาณงาน

0

Add a Comment


5 × three =

Captcha loading...