ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองใส 4 ซอย 6 ชุมชนหนองใส 4

Posted by:

  เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองใส3ซอย 6 ชุมชนหนองใส 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 210.60 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.63 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 209.40 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 ม. สำหรับท่อขนาด ø 0.40 เมตร เฉลี่ย 0.80 เมตร  พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.72/2562 งบประมาณตั้งไว้ 721,900.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จ่ายจากเงินสะสม ราคากลาง 720,000.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
 หมวดที่ 3 งานทาง   ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
  K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

สำเนาประกาศ

ราคากลาง

แบบแปลน

ปริมาณงาน

0

Add a Comment


10 − two =

Captcha loading...