วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เทศบาลร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต

Posted by:

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต “คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริต” Zero Tolerance ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ตามโครงการเทศบาลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม ประจำปี 2562 โดยมีข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน เข้าร่วมฯ

0

Add a Comment


Captcha loading...